[English caption below]

Dòng suối này là nơi tôi và các bạn của tôi vẫn thường hẹn nhau ra tắm, giặt và vui chơi. Chúng tôi chơi với nhau rất thoải mái, cả nam và nữ cùng tắm chung. Nhưng đến năm lớp 10, tôi không dám ra chỗ đấy tắm nữa vì chị họ tôi bảo với tôi rằng, nếu ra suối tắm cùng các bạn nam thì con giun của các bạn nam thả ra ở trong nước sẽ chui vào bụng các bạn nữ và sẽ có em bé. Chị bảo là cả những chỗ nào mà các bạn nam tắm rồi, chúng tôi cũng không được ở cạnh đó hoặc lội qua vì như vậy cũng sẽ có em bé. Từ đó, tôi không dám ra suối tắm với các bạn nữa vì sợ có em bé.

———————————————————————————————————————-

My friends and I used to play at this stream. We were very comfortable with each other, both boys and girls bathing together. When I was in grade 10, I did not dare to go there anymore because my sister told me that if girls took baths with boys, their worms would be emitted into the water and enter the girls’ bellies, making them pregnant. She told me that we were also not supposed to get near or wade through the stream where the boys took baths. Since then, I have not dared to go to this stream for fear of having babies.

lan-thi-hue
Tác giả/ Author: Lân Thị Huệ. Tuổi/ Age: 20. Dân tộc/ Ethnic: Nùng/ Nung

 

Xem bản đầy đủ tại/ See the full photobook at: 

THÔNG TIN/ INFORMATION

“Giun chui vào bụng… sẽ có em bé” là câu chuyện nằm trong Chương 1  của Cuốn sách ảnh Chuyện “Đẻ” Vùng Cao bao gồm 120 câu chuyện về sức khỏe sinh sản – sức khỏe tình dục được kể lại và chụp ảnh bởi 26 nữ thanh niên dân tộc thiểu số về chính cộng đồng nơi các bạn đang sống.


“Taking bath with men can lead to a pregnancy” is the story in Chapter 1 of the photobook: S.O.S: Sharing of Stories – the Silenced Speak Up obtained 120 stories on sexual and reproductive health which were told and taken by 26 authors – young ethnic minorities girls.

Advertisements